Tạo phiếu chi

Mục đích: Quản lý danh sách thông tin các phiếu chi. Mô tả: Danh sách phiếu chi quản lý tất cả các phiếu chi tiền khi các phiếu được tạo ra từ chức năng phiếu chi. Trên danh sách này,…