Tính giá vốn xuất

Mục đích: Sử dụng để tính giá vốn xuất kho cho các sản phẩm hàng hóa. Mô tả: Chức năng tính giá xuất kho được sử dụng để tính giá các sản phẩm đã được xuất kho theo các công…