Danh mục nhân viên – Gia Duy Nguyễn

Mục đích: Sử dụng để cập nhật, quản lý thông tin nhân viên.

Mô tả: Được sử dụng để làm danh mục các thông tin nhân viên như mã nhân viên, họ tên, mật khẩu,…

Cách sử dụng:

–         Để thêm mới thông tin, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Nhập thông tin vào dòng chương trình mới tạo ra.

–         Nhập mã nhân viên. Mã này cũng chính là mã đăng nhập vào chương trình.

–         Nhập mật khẩu nhân viên. Nhập mật khẩu để nhân viên đăng nhập vào chương trình.

–         Để chỉnh sửa thông tin, bạn chọn dòng thông tin cần sửa và nhập trực tiếp thông tin cần sửa lại vào dòng thông tin đang chọn đó.

–         Để xóa thông tin, bạn chọn dòng thông tin cần xóa và bấm nút 2017-09-11_152743  (Xóa) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+Delete).

–         Để lưu thông tin sau khi thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa, bạn bấm nút gdnLuu (Lưu) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+S) để lưu thông tin lại.

–         Để nạp lại thông tin, bạn bấm nút gdnNapLai (Nạp Lại) hoặc dùng phím nóng (F5) để chương trình load lại dữ liệu.

Lưu ý: Muốn nhân viên đăng nhập vào được phần mềm bằng tài khoản của họ thì admin phải cung cấp mã nhân viên và mật khẩu (mặc định do admin đặt) cho nhân viên đó.

Nhân viên đó có thể vào đổi lại mật khẩu nhưng mã nhân viên là không thể thay đổi.

Chú ý: Nếu thông tin đó đang được sử dụng thì chương trình sẽ KHÔNG CHO XÓA thông tin đó. Nếu bạn muốn xóa thông tin đó thì bạn phải đi tìm và xóa tất cả các thông tin liên quan đến thông tin cần xóa, khi đó bạn mới xóa được.

Danh mục nhân viên