Danh sách đơn đặt hàng – Gia Duy Nguyễn

Mục đích: Quản lý danh sách thông tin các phiếu đặt hàng (Khách hàng đặt hàng).

Mô tả: Danh sách phiếu đặt hàng quản lý tất cả các phiếu đặt hàng khi các phiếu được tạo ra từ chức năng khách hàng đặt bán hàng hóa. Trên danh sách này, bạn có thể chọn xóa phiếu đặt hàng nào mà bạn muốn hủy. Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin phiếu đặt hàng bị sai trực tiếp từ trên danh sách phiếu đặt hàng này.

Tùy theo các user được phân quyền, nếu user đang đăng nhập vào phần mềm có quyền “Là admin” thì trên danh sách này sẽ hiển thị đầy đủ tất cả các phiếu mà các user khác tạo phiếu. Nếu user đang đăng nhập vào phần mềm không có quyền “Là admin” thì chức năng này chỉ nạp dữ liệu của user này tạo phiếu, còn các phiếu của các user khác tạo thì sẽ không thấy trên danh sách này.

Cách sử dụng:

–         Thêm mới phiếu, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Để sửa phiếu đặt hàng, bạn vào Bán hàng –> Danh sách phiếu đặt hàng: Tại đây, bạn chọn phiếu cần sửa rồi click nút “SửagdnSua hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+E). Phần mềm sẽ mở lại phiếu đặt hàng, bạn sửa thông tin và lưu lại.

–         Để xóa phiếu đặt hàng, bạn chọn phiếu cần xóa rồi click nút 2017-09-11_152743 (Xóa) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+Delete). Nếu phiếu đặt hàng có liên quan đến phiếu thu thì phần mềm sẽ hỏi bạn có muốn xóa phiếu thu không? Bạn chọn Yes để xóa phiếu thu, hoặc chọn No để không xóa phiếu thu.

–         Khi bạn chọn phiếu trên Danh sách phiếu, phần mềm sẽ hiển thị chi tiết sản phẩm của phiếu đó ở Danh sách hàng

–         Phần mềm mặc định load thông tin danh sách phiếu trong tuần hiện tại. Bạn có thể nhập ngày vào trường “Từ ngày” và “đến ngày” sau đó chọn nút gdnNapLai (Nạp Lại) hoặc sử dụng phím nóng (F5) để nạp lại dữ liệu.

–         Xuất bán trực tiếp từ phiếu đặt hàng:

          o   Chọn phiếu đặt hàng cần xuất kho để bán, click nút btnXuatKho “Xuất kho” phần mềm sẽ mang toàn bộ thông tin sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền,… sang Phiếu bán hàng. Bạn có thể chỉnh sửa, thêm, xóa thông tin sản phẩm,… rồi lưu phiếu bán hàng lại. Phần mềm sẽ tự động xuất kho số lượng hàng hóa trên phiếu bán hàng này.

        o   Khi xuất kho trực tiếp từ danh sách đơn đặt hàng thành công, phần mềm sẽ đổi trạng thái gdnDaXuatKho “Đã xuất kho” của phiếu đặt hàng trên danh sách đơn đặt hàng.

          o   Với trạng thái gdnDaXuatKho “Đã xuất kho” ở phiếu nào thì bạn không thể xuất kho lần thứ 2 ở phiếu đó và bạn cũng không thể chỉnh sửa thông tin phiếu đã được xuất kho.

          o   Với trạng thái btnXuatKho “Xuất kho” ở phiếu nào thì bạn có thể xuất kho ở phiếu đó. Phiếu đặt hàng nào có trạng thái này thì bạn có thể chỉnh sửa thông tin phiếu đó.

–         Để in phiếu đặt hàng trực tiếp trên danh sách phiếu đặt hàng, bạn click vào nút “In phiếu đặt hàng”  gdnInPhieuDatHang để in report (báo cáo) ra giấy.

Danh sách đơn đặt hàng