Danh sách phiếu bán hàng – Gia Duy Nguyễn

Danh sách các phiếu bán hàng

Mục đích: Quản lý danh sách thông tin các phiếu bán hàng.

Mô tả: Danh sách phiếu bán hàng quản lý tất cả các phiếu bán hàng khi các phiếu được tạo ra từ chức năng phiếu bán hàng. Trên danh sách này, bạn có thể chọn xóa phiếu bán hàng nào mà bạn muốn hủy. Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin phiếu bán hàng bị sai trực tiếp từ trên danh sách phiếu bán hàng này.

Tùy theo các user được phân quyền, nếu user đang đăng nhập vào phần mềm có quyền “Là admin” thì trên danh sách này sẽ hiển thị đầy đủ tất cả các phiếu mà các user khác tạo phiếu. Nếu user đang đăng nhập vào phần mềm không có quyền “Là admin” thì chức năng này chỉ nạp dữ liệu của user này tạo phiếu, còn các phiếu của các user khác tạo thì sẽ không thấy trên danh sách này.

Cách sử dụng:

–         Thêm mới phiếu, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Để sửa phiếu bán hàng, bạn vào Danh sách phiếu bán hàng : Tại đây, bạn chọn phiếu cần sửa rồi click nút “SửagdnSua hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+E). Phần mềm sẽ mở lại phiếu bán hàng, bạn sửa thông tin và lưu lại.

–         Để xóa phiếu bán hàng, bạn chọn phiếu cần xóa rồi click nút 2017-09-11_152743 (Xóa) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+Delete). Nếu phiếu bán hàng có liên quan đến phiếu thu thì phần mềm sẽ hỏi bạn có muốn xóa phiếu thu không? Bạn chọn Yes để xóa phiếu thu, hoặc chọn No để không xóa phiếu thu.

–         Khi bạn chọn phiếu trên Danh sách phiếu, phần mềm sẽ hiển thị chi tiết sản phẩm của phiếu đó ở Danh sách hàng

–         Phần mềm mặc định load thông tin danh sách phiếu trong tuần hiện tại. Bạn có thể nhập ngày vào trường “Từ ngày” và “đến ngày” sau đó chọn nút gdnNapLai (Nạp Lại) hoặc sử dụng phím nóng (F5) để nạp lại dữ liệu.

–         Để in phiếu xuất kho hoặc in hóa đơn bán hàng trực tiếp trên danh sách phiếu bán hàng, bạn click vào nút “In báo cáobtnInBaoCao để in report (báo cáo) ra giấy:

          o   Chọn in phiếu xuất kho để in report là phiếu xuất hàng hóa.

          o   Chọn in hóa đơn bán hàng mẫu 1 hoặc in hóa đơn bán hàng mẫu 2 để in report là phiếu bán hàng. (mẫu theo qui định)

Danh sách phiếu bán hàng