Nhóm sản phẩm – Gia Duy Nguyễn

Mục đích: Sử dụng để cập nhật, quản lý thông tin nhóm sản phẩm.

Mô tả: Được sử dụng để làm danh mục các thông tin về phân nhóm của sản phẩm. Hỗ trợ trong quá trình thống kê báo cáo. Ví dụ bạn chỉ muốn thống kê tất cả các sản phẩm thuộc 1 nhóm sản phẩm nào đó thì chỉ cần chọn nhóm sản phẩm và thống kê. Phần mềm sẽ lọc tất cả các sản phẩm thuộc nhóm mà bạn đã phân trước đó ra và hiển thị lên để bạn thống kê – kiểm tra một cách nhanh chóng và chính xác.

Cách sử dụng:

–         Để thêm mới thông tin, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Nhập thông tin vào dòng chương trình mới tạo ra.

–         Để chỉnh sửa thông tin, bạn chọn dòng thông tin cần sửa và nhập trực tiếp thông tin cần sửa lại vào dòng thông tin đang chọn đó.

–         Để xóa thông tin, bạn chọn dòng thông tin cần xóa và bấm nút 2017-09-11_152743 (Xóa) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+Delete).

–         Để lưu thông tin sau khi thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa, bạn bấm nút gdnLuu (Lưu) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+S) để lưu thông tin lại.

Để nạp lại thông tin, bạn bấm nút gdnNapLai (Nạp Lại) hoặc dùng phím nóng (F5) để chương trình load lại dữ liệu.

Chú ý: Nếu thông tin đó đang được sử dụng thì chương trình sẽ KHÔNG CHO XÓA thông tin đó. Nếu bạn muốn xóa thông tin đó thì bạn phải đi tìm và xóa tất cả các thông tin liên quan đến thông tin cần xóa, khi đó bạn mới xóa được.

Nhóm sản phẩm