Cập nhật khu vực – Gia Duy Nguyễn

Khu vực

Mục đích: Sử dụng để cập nhật, quản lý thông tin khu vực chứa bàn hoặc phòng đang hoạt động. Mô tả: Được sử dụng để làm danh mục quản lý các thông tin về khu vực về bàn, phòng.…