danh mục chức vụ – Gia Duy Nguyễn

Danh mục chức vụ

Mục đích: Sử dụng để cập nhật, quản lý thông tin chức danh, chức vụ của nhân viên. Mô tả: Được sử dụng để làm danh mục các thông tin về chức vụ của nhân viên. Cách sử dụng: –        …