Hướng dẫn cập nhật loại sản phẩm – Gia Duy Nguyễn

Loại sản phẩm

Mục đích: Sử dụng để cập nhật, quản lý thông tin loại sản phẩm. Mô tả: Được sử dụng để làm danh mục các thông tin về phân loại của sản phẩm. Hỗ trợ trong quá trình thống kê báo…