Phần mềm quản lý bán hàng nhôm kính – Gia Duy Nguyễn