Tạo đơn đặt hàng cho khách hàng – Gia Duy Nguyễn

Tạo đơn đặt hàng cho khách hàng

A. Quy trình tạo đơn đặt hàng (Khách hàng đặt hàng) 1. Thêm mới phiếu đặt hàng 2. Chọn thông tin khách hàng. 3. Tạo mới khách hàng (nếu chưa có thông tin khách hàng trên hệ thống) 4. Thêm…