Khách hàng – Gia Duy Nguyễn

Mục đích: Sử dụng để cập nhật, quản lý thông tin về khách hàng.

Mô tả: Được sử dụng để làm danh mục các thông tin về khách hàng, quản lý thông tin về mã khách hàng, họ tên, số điện thoại, địa chỉ,…. Biết được khách hàng thuộc nhóm khách hàng nào để truy xuất tìm kiếm nhanh chóng.

Cách sử dụng:

–         Để thêm mới thông tin, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N). Phần mềm sẽ sinh ra dòng trên lưới, bạn nhập thông tin vào các ô text bên phải.

–         Bạn muốn sửa thông tin sản phẩm nào thì bạn click chọn sản phẩm cần sửa, phần mềm sẽ tự động load dữ liệu lên các ô text. Các bạn sửa trên ô text rồi lưu lại.

–         Để lưu thông tin sau khi thêm mới hoặc chỉnh sửa, bạn bấm chọn nút gdnLuu (Lưu) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+S)

–         Sau khi lưu thông tin, bạn muốn tiếp tục thêm mới khách hàng, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Để xóa thông tin, bạn chọn dòng thông tin cần xóa và bấm nút 2017-09-11_152743  (Xóa) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+Delete).

–         Để nạp lại thông tin, bạn bấm nút gdnNapLai (Nạp Lại) hoặc dùng phím nóng (F5) để chương trình load lại dữ liệu.

Chú ý: Nếu thông tin đó đang được sử dụng thì chương trình sẽ KHÔNG CHO XÓA thông tin đó. Nếu bạn muốn xóa thông tin đó thì bạn phải đi tìm và xóa tất cả các thông tin liên quan đến thông tin cần xóa, khi đó bạn mới xóa được.

Khách hàng