thêm mới khách hàng – Gia Duy Nguyễn

Khách hàng

Mục đích: Sử dụng để cập nhật, quản lý thông tin về khách hàng. Mô tả: Được sử dụng để làm danh mục các thông tin về khách hàng, quản lý thông tin về mã khách hàng, họ tên, số…