Danh mục bàn – phòng – Gia Duy Nguyễn

Mục đích: Sử dụng để cập nhật, quản lý thông tin về bàn cà phê, phòng nhà hàng,….

Mô tả: Được sử dụng để quản lý thông tin số bàn trên từng khu vực trong nhà hàng, quán cà phê. Thông tin này được sử dụng để bán hàng tại quầy.

Cách sử dụng:

–         Để thêm mới thông tin, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Nhập thông tin vào các ô thông tin.

–         Để chỉnh sửa thông tin, bạn chọn dòng thông tin cần sửa và nhập thông tin vào các ô text bên cạnh.

–         Để xóa thông tin, bạn chọn dòng thông tin cần xóa và bấm nút 2017-09-11_152743 (Xóa) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+Delete).

–         Để lưu thông tin sau khi thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa, bạn bấm nút gdnLuu (Lưu) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+S) để lưu thông tin lại.

–         Để nạp lại thông tin, bạn bấm nút gdnNapLai (Nạp Lại) hoặc dùng phím nóng (F5) để chương trình load lại dữ liệu.

Chú ý: Nếu thông tin đó đang được sử dụng thì chương trình sẽ KHÔNG CHO XÓA thông tin đó. Nếu bạn muốn xóa thông tin đó thì bạn phải đi tìm và xóa tất cả các thông tin liên quan đến thông tin cần xóa, khi đó bạn mới xóa được.

Danh mục bàn – phòng