Danh sách phiếu chuyển kho – Gia Duy Nguyễn

Mục đích: Quản lý danh sách thông tin các phiếu chuyển kho

Mô tả: Danh sách phiếu chuyển kho quản lý tất cả các phiếuchuyển kho khi các phiếu được tạo ra từ chức năng phiếu chuyển kho. Trên danh sách này, bạn có thể chọn xóa phiếu chuyển kho nào mà bạn muốn hủy. Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin phiếu chuyển kho bị sai trực tiếp từ trên danh sách phiếu chuyển kho này.

Tùy theo các user được phân quyền, nếu user đang đăng nhập vào phần mềm có quyền “Là admin” thì trên danh sách này sẽ hiển thị đầy đủ tất cả các phiếu mà các user khác tạo phiếu. Nếu user đang đăng nhập vào phần mềm không có quyền “Là admin” thì chức năng này chỉ nạp dữ liệu của user này tạo phiếu, còn các phiếu của các user khác tạo thì sẽ không thấy trên danh sách này.

Cách sử dụng:

–         Thêm mới phiếu, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Để sửa phiếu nhập kho, bạn vào Quản lý kho –> Danh sách phiếu chuyển kho : Tại đây, bạn chọn phiếu cần sửa rồi click nút “SửagdnSua hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+E). Phần mềm sẽ mở lại phiếu chuyển kho, bạn sửa thông tin và lưu lại.

–         Để xóa phiếu chuyển kho, bạn chọn phiếu cần xóa rồi click nút 2017-09-11_152743 (Xóa) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+Delete).

–         Khi bạn chọn phiếu trên Danh sách phiếu, phần mềm sẽ hiển thị chi tiết sản phẩm của phiếu đó ở Danh sách hàng

–         Phần mềm mặc định load thông tin danh sách phiếu trong tuần hiện tại. Bạn có thể nhập ngày vào trường “Từ ngày” và “đến ngày” sau đó chọn nút gdnNapLai (Nạp Lại) hoặc sử dụng phím nóng (F5) để nạp lại dữ liệu.

–         Để in phiếu chuyển kho, bạn click vào nút “In báo cáo”  để in report (báo cáo) ra giấy:

          o    Chọn in phiếu chuyển kho để in report là phiếu chuyển kho.

Danh sách phiếu chuyển kho