Tạo phiếu chuyển kho – Gia Duy Nguyễn

A. Qui trình sử dụng

gdn-phieu-chuyen-kho

1. Thêm mới phiếu chuyển kho

2. Chọn kho xuất.

3. Chọn kho nhập

4. Thêm mới dòng sản phẩm.

5. Chọn thông tin sản phẩm, hàng hóa cần chuyển kho.

6. Chọn đơn vị tính

7. Nhập số lượng sản phẩm cần chuyển.

8. Nhập các thông tin hạn sử dụng(nếu có)

9. Xóa dòng sản phẩm (nếu muốn hủy dòng sản phẩm nào thì chọn dòng sản phẩm đó và sử dụng chức năng này)

10. Lưu phiếu chuyển kho.

11. In phiếu chuyển kho.

B. Mô tả cách sử dụng

Sử dụng chức năng này để xuất chuyển hàng hóa từ kho này và nhập hàng hóa vào kho kia. Phần mềm hỗ trợ bạn quản lý được các thông tin sau:

–         Số lượng hàng hóa, sản phẩm nhập (quản lý nhập xuất tồn)

–         Số lượng hàng hóa, sản phẩm xuất (quản lý nhập xuất tồn)

Mục đích: Sử dụng để tạo phiếu di chuyển số lượng từ kho này đến kho khác.

Mô tả: Chức năng chuyển kho quản lý thông tin và số lượng hàng chuyển từ kho này sang nhập ở kho khác và ngược lại.

Cách sử dụng:

–         Thêm mới phiếu, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Bạn có thể nhập lại các thông tin về số phiếu (mặc định tạo số phiếu tự động theo định nghĩa PCH_2 số tháng_4 số năm_số tự tăng trong tháng), ngày phiếu (mặc định để ngày hiện tại) (nếu bạn muốn thay đổi).

–         Nhập thông tin nhân viên liên quan. Với nhân viên này là nhân viên kinh doanh liên quan đến đơn hàng đó. Thông tin nhân viên được cập nhật trong Danh mục –> Nhân viên.

–         Bạn chọn kho cần xuất tại ô thông tin “Xuất tại kho”.

–         Chọn kho cần nhập tại ô thông tin “Nhập tại kho”.

–         Để chọn hoặc xóa thông tin các sản phẩm cần nhập kho:

          o   Bạn bấm vào nút dấu  gdnThemMoiSP ở lưới Danh sách hàng hóa hoặc sử dụng phím nóng (F2) phần mềm sẽ tạo mới dòng thông tin trên lưới. Ngay cột mã hàng, bạn có thể gõ mã hàng hóa hoặc click vào dấu mũi tên  xổ xuống rồi chọn sản phẩm.

          o   Nếu có nhiều sản phẩm thì bạn click vào nút dấu  gdnThemMoiSP hoặc sử dụng phím nóng (F2) để tạo nhiều dòng thông tin mới.

           o   Chọn đơn vị tính, số lượng hàng, hạn dùng (nếu có) cho từng sản phẩm.

         o   Nếu bạn cần xóa dòng dữ liệu sản phẩm hàng hóa nào thì bạn chọn vào dòng cần xóa rồi click nút dấu  gdnXoaThongTin hoặc sử dụng phím nóng (F3) phần mềm sẽ xóa dòng bạn đã chọn.

–         Để lưu phiếu sau khi thêm mới hoặc chỉnh sửa, bạn bấm chọn nút gdnLuu (Lưu) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+S)

–         Sau khi lưu phiếu, bạn muốn tiếp tục thêm mới phiếu chuyển kho, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Sau khi bạn lưu phiếu chuyển kho, số lượng các mặt hàng trong phiếu này đã được xuất kho theo thông tin kho bạn chọn xuất và nhập vào kho theo thông tin bạn chọn kho để nhập. Bạn có thể vào Thống kê – Báo cáo –> Tổng hợp nhập xuất tồn để kiểm tra số liệu.

–         Để in phiếu chuyển kho, bạn click vào nút “In báo cáobtnInBaoCao để in report (báo cáo) ra giấy:

          o   Chọn in phiếu chuyển kho để in report là phiếu chuyển kho.

Để sửa phiếu chuyển kho bạn vào Quản lý kho –> Danh sách phiếu chuyển kho : Tại đây, bạn chọn phiếu cần sửa rồi click nút “SửagdnSua hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+E). Phần mềm sẽ mở lại phiếu chuyển kho, bạn sửa thông tin và lưu lại.

Tạo phiếu chuyển kho