Quy trình bán hàng – Gia Duy Nguyễn

Sales Management giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ bán hàng từ việc tạo đơn đặt hàng đến xuất  hóa đơn  phiếu bán hàng, xuất kho sản phẩm hàng hóa, hạch toán các khoản chiết khấu, giảm giá sản phẩm, xử lý hàng bán trả lại, ….

Phần mềm cho phép doanh nghiệp, cửa hàng quản lý tình hình bán hàng theo từng chi phánh, theo nhân viên kinh doanh,…như quy trình bán hàng thể hiện ở hình ảnh  bên dưới:

Quanlybanhang2Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng hóa, dịch vụ thông thường sẽ phát sinh các nghiệp vụ sau:

Nếu khách hàng đặt hàng hóa sản phẩm, nhân viên, bộ phận bán hàng sẽ lập đơn đặt hàng, cập nhật đầy đủ thông tin hàng hóa, số lượng,… cho khách hàng.

Khi khách hàng yêu cầu xuất đơn đặt hàng, bộ phận bán hàng sẽ chuyển đơn đặt hàng qua lập phiếu bán hàng và xuất bán theo nghiệp vụ:

  1. Khách hàng đến cửa hàng mua hàng, nhân viên hoặc bộ phận bán hàng căn cứ vào yêu cầu khách hàng đề nghị làm phiếu bán hàng.
  2. Nhân viên lập phiếu bán hàng và in phiếu bán hàng giao cho nhân viên lấy hàng hóa, sản phẩm.
  3. Khi nhân viên tạo xong phiếu bán hàng, phần mềm sẽ tự động xuất kho số lượng hàng hóa, sản phẩm mà nhân viên bán hàng yêu cầu. Thủ kho dựa vào thông tin xuất kho đó để lấy hàng hóa.
  4. Nhân viên giao phiếu bán hàng đồng thời giao hàng hóa cho khách hàng để khách hàng kiểm tra đối chiếu.
  5. Ghi nhận doanh số bán hàng:
   * Nếu khách hàng nợ, chọn chưa thanh toán để lưu thông tin nợ vào công nợ của khách hàng.
   * Nếu khách hàng thanh toán tiền ngay thì chọn thanh toán ngay, lưu thông tin lại và xuất phiếu thu giao cho khách hàng. Số tiền thanh toán ngay sẽ không đưa vào công nợ.
   * Nếu khách hàng thanh toán một phần tiền, chọn chưa thanh toán sau đó lưu phiếu bán hàng lại. Vào tạo phiếu thu, thu đúng số tiền khách hàng trả. Xuất phiếu thu giao cho khàng.
  6. Khi khách hàng trả lại hàng hóa, sản phẩm:
   * Nhân viên, bộ phận bán hàng kiểm tra hàng hóa trả lại, lập phiếu hàng bán trả lại để nhập kho hàng bị trả lại.
  7. Khi nhận doanh số hàng bán trả lại:
   * Nếu trả lại tiền cho khách hàng, chọn thanh toán ngay trực tiếp trên phiếu hàng bán trả lại và xuất phiếu trả hàng + xuất phiếu chi giao cho khách hàng.
   * Nếu trừ tiền công nợ khách hàng, chọn chưa thanh toán để đưa số tiền hàng trả lại vào trong công nợ khách hàng. Số tiền nợ (nếu có) của khách hàng sẽ giảm xuống theo đúng số tiền trên phiếu hàng bán trả lại.

Mời bạn xem tiếp Quy trình quản lý kho trong phần mềm.

Quy trình bán hàng