Danh sách phiếu điều chỉnh | Gia Duy Nguyễn

Danh sách phiếu kiểm kê

Mục đích: Quản lý danh sách thông tin các phiếu kiểm kê. Mô tả: Danh sách phiếu kiểm kê quản lý tất cả các phiếu kiểm kê trong từng kho. Sử dụng chức năng này để xem lại các phiếu…