Danh sách phiếu kiểm kê – Gia Duy Nguyễn

Mục đích: Quản lý danh sách thông tin các phiếu kiểm kê.

Mô tả: Danh sách phiếu kiểm kê quản lý tất cả các phiếu kiểm kê trong từng kho. Sử dụng chức năng này để xem lại các phiếu kiểm kê và điều chỉnh lại số liệu trong kho theo từng phiếu (nếu phiếu đó chưa điều chỉnh kho).

Với phiếu kiểm kê, khi đã lưu phiếu thì phần mềm không cho sửa phiếu kiểm kê. Bạn chỉ có thể hủy phiếu kiểm kê đó để kiểm kê lại chứ hoàn toàn không thể sửa phiếu.

Cách sử dụng:

–         Thêm mới phiếu kiểm kê, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Để sửa phiếu mua hàng, bạn vào Quản lý kho –> Danh sách phiếu kiểm kê : Tại đây, bạn chọn phiếu cần sửa rồi click nút gdnSua “Sửa”  hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+E). Phần mềm sẽ mở lại phiếu kiểm kê, bạn sửa thông tin và lưu lại.

–         Để xóa phiếu kiểm kê, bạn chọn phiếu cần xóa rồi click nút 2017-09-11_152743 (Xóa) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+Delete).

–         Phần mềm mặc định load thông tin danh sách phiếu trong tuần hiện tại. Bạn có thể nhập ngày vào trường “Từ ngày” và “đến ngày” sau đó chọn nút gdnNapLai (Nạp Lại) hoặc sử dụng phím nóng (F5) để nạp lại dữ liệu.

–         Để in phiếu kiểm kê trực tiếp trên danh sách phiếu kiểm kê, bạn click vào nút “In kiểm kêbtninkiemke để in report (báo cáo) ra giấy.

Danh sách phiếu kiểm kê