Danh sách phiếu mua hàng – Gia Duy Nguyễn

Danh sách phiếu mua hàng

Mục đích: Quản lý danh sách thông tin các phiếu mua hàng. Mô tả: Danh sách phiếu mua hàng quản lý tất cả các phiếu mua hàng khi các phiếu được tạo ra từ chức năng phiếu mua hàng. Trên…