Danh sách phiếu mua hàng – Gia Duy Nguyễn

Mục đích: Quản lý danh sách thông tin các phiếu mua hàng.

Mô tả: Danh sách phiếu mua hàng quản lý tất cả các phiếu mua hàng khi các phiếu được tạo ra từ chức năng phiếu mua hàng. Trên danh sách này, bạn có thể chọn xóa phiếu mua hàng nào mà bạn muốn hủy. Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin phiếu mua hàng bị sai trực tiếp từ trên danh sách phiếu mua hàng này.

Tùy theo các user được phân quyền, nếu user đang đăng nhập vào phần mềm có quyền “Là admin” thì trên danh sách này sẽ hiển thị đầy đủ tất cả các phiếu mà các user khác tạo phiếu. Nếu user đang đăng nhập vào phần mềm không có quyền “Là admin” thì chức năng này chỉ nạp dữ liệu của user này tạo phiếu, còn các phiếu của các user khác tạo thì sẽ không thấy trên danh sách này.

Cách sử dụng:

–         Thêm mới phiếu mua hàng, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Để sửa phiếu mua hàng, bạn vào Danh sách phiếu mua hàng : Tại đây, bạn chọn phiếu cần sửa rồi click nút “SửagdnSua hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+E). Phần mềm sẽ mở lại phiếu mua hàng, bạn sửa thông tin và lưu lại.

–         Để xóa phiếu mua hàng, bạn chọn phiếu cần xóa rồi click nút 2017-09-11_152743 (Xóa) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+Delete). Nếu phiếu mua hàng có liên quan đến phiếu chi thì phần mềm sẽ hỏi bạn có muốn xóa phiếu chi không? Bạn chọn Yes để xóa phiếu chi, hoặc chọn No để không xóa phiếu chi.

–         Khi bạn chọn phiếu trên Danh sách phiếu, phần mềm sẽ hiển thị chi tiết sản phẩm của phiếu đó ở Danh sách hàng

–         Phần mềm mặc định load thông tin danh sách phiếu trong tuần hiện tại. Bạn có thể nhập ngày vào trường “Từ ngày” và “đến ngày” sau đó chọn nút gdnNapLai (Nạp Lại) hoặc sử dụng phím nóng (F5) để nạp lại dữ liệu.

–         Để in phiếu nhập kho hoặc in phiếu mua hàng trực tiếp trên danh sách phiếu mua hàng, bạn click vào nút “In báo cáobtnInBaoCao để in report (báo cáo) ra giấy:

            o   Chọn in phiếu nhập kho để in report là phiếu nhập hàng hóa.

            o   Chọn in hóa đơn mua để in report là phiếu mua hàng.

Danh sách phiếu mua hàng