danh sách phiếu thu – Gia Duy Nguyễn

Tạo phiếu thu

Mục đích: Quản lý danh sách thông tin các phiếu thu. Mô tả: Danh sách phiếu thu quản lý tất cả các phiếu thu tiền khi các phiếu được tạo ra từ chức năng phiếu thu. Trên danh sách này,…