Tạo phiếu thu – Gia Duy Nguyễn

Mục đích: Quản lý danh sách thông tin các phiếu thu.

Mô tả: Danh sách phiếu thu quản lý tất cả các phiếu thu tiền khi các phiếu được tạo ra từ chức năng phiếu thu. Trên danh sách này, bạn có thể chọn xóa phiếu thu nào mà bạn muốn hủy. Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin phiếu thu bị sai trực tiếp từ trên danh sách phiếu thu này.

Tùy theo các user được phân quyền, nếu user đang đăng nhập vào phần mềm có quyền “Là admin” thì trên danh sách này sẽ hiển thị đầy đủ tất cả các phiếu mà các user khác tạo phiếu. Nếu user đang đăng nhập vào phần mềm không có quyền “Là admin” thì chức năng này chỉ nạp dữ liệu của user này tạo phiếu, còn các phiếu của các user khác tạo thì sẽ không thấy trên danh sách này.

Cách sử dụng:

–         Thêm mới phiếu thu, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Để sửa phiếu thu, bạn vào Danh sách phiếu thu : Tại đây, bạn chọn phiếu cần sửa rồi click nút “SửagdnSua hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+E). Phần mềm sẽ mở lại phiếu thu, bạn sửa thông tin và lưu lại.

–         Để xóa phiếu thu, bạn chọn phiếu cần xóa rồi click nút 2017-09-11_152743 (Xóa) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+Delete).

–         Phần mềm mặc định load thông tin danh sách phiếu trong tuần hiện tại. Bạn có thể nhập ngày vào trường “Từ ngày” và “đến ngày” sau đó chọn nút gdnNapLai (Nạp Lại) hoặc sử dụng phím nóng (F5) để nạp lại dữ liệu.

Để in phiếu thu trực tiếp trên danh sách phiếu thu, bạn click vào nút “In phiếugdnBanHang_8 để in phiếu giao cho khách hàng, nhà cung cấp.

Tạo phiếu thu