Danh sách phiếu trả hàng cho nhà cung cấp – Gia Duy Nguyễn

Danh sách phiếu hàng mua trả lại

Mục đích: Quản lý danh sách thông tin các phiếu trả hàng hóa lại cho nhà cung cấp. Mô tả: Danh sách phiếu trả lại hàng hóa quản lý tất cả các phiếu trả hàng khi các phiếu được tạo…