Danh sách phiếu hàng mua trả lại – Gia Duy Nguyễn

Mục đích: Quản lý danh sách thông tin các phiếu trả hàng hóa lại cho nhà cung cấp.

Mô tả: Danh sách phiếu trả lại hàng hóa quản lý tất cả các phiếu trả hàng khi các phiếu được tạo ra từ chức năng phiếu hàng mua trả lại. Trên danh sách này, bạn có thể chọn xóa phiếu trả hàng nào mà bạn muốn hủy. Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin phiếu trả hàng bị sai trực tiếp từ trên danh sách phiếu hàng mua trả lại này.

Tùy theo các user được phân quyền, nếu user đang đăng nhập vào phần mềm có quyền “Là admin” thì trên danh sách này sẽ hiển thị đầy đủ tất cả các phiếu mà các user khác tạo phiếu. Nếu user đang đăng nhập vào phần mềm không có quyền “Là admin” thì chức năng này chỉ nạp dữ liệu của user này tạo phiếu, còn các phiếu của các user khác tạo thì sẽ không thấy trên danh sách này.

Cách sử dụng:

–         Thêm mới phiếu, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Để sửa phiếu hàng mua trả lại, bạn vào  Danh sách phiếu hàng mua trả lại : Tại đây, bạn chọn phiếu cần sửa rồi click nút gdnSua “Sửa”  hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+E). Phần mềm sẽ mở lại phiếu trả hàng nhà cung cấp, bạn sửa thông tin và lưu lại.

–        Để xóa phiếu trả hàng, bạn chọn phiếu cần xóa rồi click nút 2017-09-11_152743 (Xóa) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+Delete). Nếu phiếu trả hàng có liên quan đến phiếu thu thì phần mềm sẽ hỏi bạn có muốn xóa phiếu thu không? Bạn chọn Yes để xóa phiếu thu, hoặc chọn No để không xóa phiếu thu.

–         Khi bạn chọn phiếu trên Danh sách phiếu, phần mềm sẽ hiển thị chi tiết sản phẩm của phiếu đó ở Danh sách hàng

–         Phần mềm mặc định load thông tin danh sách phiếu trong tuần hiện tại. Bạn có thể nhập ngày vào trường “Từ ngày” và “đến ngày” sau đó chọn nút gdnNapLai (Nạp Lại) hoặc sử dụng phím nóng (F5) để nạp lại dữ liệu.

–        Để in phiếu xuất kho hoặc in hóa đơn trả hàng trực tiếp trên danh sách phiếu trả hàng, bạn click vào nút “In báo cáobtnInBaoCao để in report (báo cáo) ra giấy:

            o   Chọn in phiếu xuất kho để in report là phiếu xuất hàng hóa.

            o   Chọn in hóa đơn trả hàng để in report là phiếu trả hàng nhà cung cấp.

Danh sách phiếu hàng mua trả lại