Hướng dẫn sử dụng kết chuyển – Gia Duy Nguyễn

Kết chuyển

Mục đích: Tạo ra sổ mới và mang số liệu hàng tồn kho, công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, công nợ nhân viên sang sổ mới. Mô tả:Chức năng này được sử dụng để tạo ra sổ…