Kết chuyển – Gia Duy Nguyễn

Mục đích: Tạo ra sổ mới và mang số liệu hàng tồn kho, công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, công nợ nhân viên sang sổ mới.

Mô tả:Chức năng này được sử dụng để tạo ra sổ mới theo chu kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Khi tạo ra sổ mới, số liệu hàng tồn kho, công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, công nợ nhân viên được mang sang sổ mới.

Cách sử dụng:

–      Nhập thông tin vào ô text “Tên kết chuyển” rồi lưu lại. Phần mềm hỏi nhắc lại bạn có chắc chắn muốn kết chuyển thông tin. Bạn chọn Yes để tạo sổ mới hoặc chọn No để bỏ qua.

–      Trước khi kết chuyển thông tin, bạn phải tính giá vốn xuất bán để cho số liệu giá trị hàng tồn kho chính xác trước khi kết chuyển.

–      Để tính giá vốn xuất bán: Quản lý kho –> Tính giá xuất kho

–      Để xem lại sổ cũ, bạn chọn sổ cần xem, click nút ketchuyen “Xem”. Quay lại các danh sách phiếu nhập mua xuất bán. Các thống kê báo cáo sẽ thể hiện thông tin và số liệu của sổ vừa được chọn xem. Muốn quay trở lại sổ hiện tại, bạn click chọn sổ hiện tại và click nút ketchuyen “Xem”.

–      Có thể chỉnh sửa số liệu ở sổ cũ và kết chuyển lại. Phần mềm sẽ cho kết chuyển lại và số liệu cập nhật sẽ cập nhật vào sổ kết chuyển kế tiếp.

Lưu ý:

–      Khi tắt phần mềm, nếu dữ liệu đang thể hiện số liệu ở sổ cũ thì khi mở lại phần mềm, phần mềm vẫn hiển thị số liệu ở sổ mới nhất chứ không phải ở sổ cũ.

–      Phải KẾT CHUYỂN LẠI sổ cũ khi có chỉnh sửa thì dữ liệu mới mang và thông tin sổ kế tiếp. Nếu không kết chuyển lại thì số liệu sẽ không mang sang sổ kế tiếp

–      Khi kết chuyển xong, phần mềm KHÔNG CHO bạn xóa sổ kết chuyển (cũ hoặc mới).

Kết chuyển