sử dụng phiếu xuất kho – Gia Duy Nguyễn

Tạo phiếu xuất kho

A. Qui trình tạo phiếu 1. Thêm mới phiếu xuất kho 2. Chọn thông tin khách hàng. 3. Tạo mới khách hàng (nếu chưa có thông tin khách hàng trên hệ thống) 4. Thêm mới dòng sản phẩm. 5. Chọn thông…