Tạo phiếu xuất kho – Gia Duy Nguyễn

A. Qui trình tạo phiếu

gdn-xuat-kho

1. Thêm mới phiếu xuất kho

2. Chọn thông tin khách hàng.

3. Tạo mới khách hàng (nếu chưa có thông tin khách hàng trên hệ thống)

4. Thêm mới dòng sản phẩm.

5. Chọn thông tin sản phẩm, hàng hóa cần xuất.

6. Chọn đơn vị tính

7. Nhập số lượng sản phẩm cần xuất.

8. Nhập các thông tin hạn dùng (nếu có)

9. Xóa dòng sản phẩm (nếu muốn hủy dòng sản phẩm nào thì chọn dòng sản phẩm đó và sử dụng chức năng này)

10. Lưu phiếu xuất kho.

11. In phiếu xuất kho

B. Mô tả cách sử dụng

Sử dụng chức năng này để xuất kho hàng hóa, phần mềm hỗ trợ bạn quản lý được các thông tin sau:

–         Số lượng hàng hóa, sản phẩm xuất kho (quản lý nhập xuất tồn)

Chú ý:Khi sử dụng chức năng này để xuất kho sản phẩm, phần mềm chỉ quan tâm đến số lượng sản phẩm xuất, không quan tâm đến giá thành và dòng tiền của sản phẩm. Chính vì vậy, chức năng này chỉ áp dụng cho việc xuất kho đơn thuần, quản lý về số lượng hàng xuất.

Nếu bạn muốn kiểm soát dòng tiền doanh thu, lợi nhuận, giá bán, số lượng hàng xuất, … thì bạn sử dụng chức năng Bán Hàng –> Bán Hàng. Với chức năng Bán Hàng, phần mềm quản lý chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, số lượng hàng tồn,…

Mục đích: Sử dụng để tạo phiếu xuất kho hàng hóa, sản phẩm cho khách hàng, quản lý được số lượng hàng xuất.

Mô tả: Chức năng xuất kho được sử dụng để tạo ra các phiếu xuất kho, xuất số lượng hàng hóa.

Cách sử dụng:

–         Thêm mới phiếu xuất kho, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi  (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Bạn có thể nhập lại các thông tin về số phiếu (mặc định tạo số phiếu tự động theo định nghĩa PX_2 số tháng_4 số năm_số tự tăng trong tháng), ngày phiếu (mặc định để ngày hiện tại) (nếu bạn muốn thay đổi).

–         Nhập thông tin nhân viên liên quan. Với nhân viên này là nhân viên kinh doanh liên quan đến đơn hàng đó. Thông tin nhân viên được cập nhật trong Danh mục –> Nhân viên.

–        Đối tượng ở đây là khách hàng, nếu đã có thông tin khách hàng rồi thì bạn click vào ô đối tượng hoặc gõ tên đối tượng, phần mềm sẽ lọc thông tin theo tên khách hàng mà bạn gõ vào. Bạn chọn thông tin khách hàng. Thông tin khách hàng được cập nhật trong Danh mục –> Khách hàng.

–  Nếu khách hàng chưa có, bạn click dấu gdnThemMoiDoiTuong   ở ô Đối tượng gdnDoiTuong  để phần mềm mở lên chức năng tạo mới khách hàng trực tiếp trên phiếu kho. Bạn nhập thông tin mới khách hàng và lưu lại. Tắt chức năng cập nhật khách hàng, bạn click vào ô đối tượng chọn lại thông tin khách hàng bạn mới vừa thêm.

–         Bạn muốn xuất hàng ở kho nào thì chọn kho tại ô thông tin “Xuất tại kho”.

–         Để chọn hoặc xóa thông tin các sản phẩm cần xuất:

o   Bạn bấm vào nút dấu gdnThemMoiSP   ở lưới Danh sách hàng hóa hoặc sử dụng phím nóng (F2) phần mềm sẽ tạo mới dòng thông tin trên lưới. Ngay cột mã hàng, bạn có thể gõ mã hàng hóa hoặc click vào dấu mũi tên  xổ xuống rồi chọn sản phẩm cần xuất.

o   Nếu có nhiều sản phẩm thì bạn click vào nút dấu  gdnThemMoiSP  hoặc sử dụng phím nóng (F2) để tạo nhiều dòng thông tin mới.

o   Chọn đơn vị tính, nhập đơn giá bán, số lượng hàng, chọn Hạn dùng (nếu có) cho từng sản phẩm.

o   Nếu bạn cần xóa dòng dữ liệu sản phẩm hàng hóa nào thì bạn chọn vào dòng cần xóa rồi click nút dấu  gdnXoaThongTin  hoặc sử dụng phím nóng (F3) phần mềm sẽ xóa dòng bạn đã chọn.

–         Để lưu phiếu sau khi thêm mới hoặc chỉnh sửa, bạn bấm chọn nút  gdnLuu (Lưu) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+S)

–        Sau khi lưu phiếu, bạn muốn tiếp tục thêm mới phiếu xuất kho, bạn bấm chọn nút  gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Sau khi bạn lưu phiếu xuất, số lượng các mặt hàng trong phiếu này đã được xuất kho. Bạn có thể vào Thống kê – Báo cáo –> Tổng hợp nhập xuất tồn để kiểm tra số liệu.

–         Để in phiếu xuất kho hoặc in phiếu bán hàng, bạn click vào nút “In báo cáo”  btnInBaoCao để in report (báo cáo) ra giấy:

o   Chọn in phiếu xuất kho để in report là phiếu xuất hàng hóa.

o   Chọn in hóa đơn bán hàng để in report là phiếu bán hàng.

Để sửa phiếu xuất kho, bạn vào Quản lý kho –> Danh sách phiếu xuất kho: Tại đây, bạn chọn phiếu cần sửa rồi click nút “Sửa” gdnSua  hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+E). Phần mềm sẽ mở lại phiếu xuất kho, bạn sửa thông tin và lưu lại.

Tạo phiếu xuất kho