Tạo phiếu chuyển kho – Gia Duy Nguyễn

Tạo phiếu chuyển kho

A. Qui trình sử dụng 1. Thêm mới phiếu chuyển kho 2. Chọn kho xuất. 3. Chọn kho nhập 4. Thêm mới dòng sản phẩm. 5. Chọn thông tin sản phẩm, hàng hóa cần chuyển kho. 6. Chọn đơn vị tính 7.…