Tạo phiếu nhập kho – Gia Duy Nguyễn

A. Qui trình tạo phiếu

gdn-Phieu-Nhap

1. Thêm mới phiếu nhập kho

2. Chọn thông tin nhà cung cấp.

3. Tạo mới nhà cung cấp (nếu chưa có thông tin nhà cung cấp trên hệ thống)

4. Thêm mới dòng sản phẩm.

5. Chọn thông tin sản phẩm, hàng hóa cần nhập kho.

6. Chọn đơn vị tính

7. Nhập đơn giá sản phẩm. (nếu đơn giá có thay đổi khác đơn giá trên danh mục sản phẩm)

8. Nhập số lượng sản phẩm cần nhập kho.

9. Nhập các thông tin ngày sản xuất, hạn sử dụng(nếu có)

10. Xóa dòng sản phẩm (nếu muốn hủy dòng sản phẩm nào thì chọn dòng sản phẩm đó và sử dụng chức năng này)

11. Lưu phiếu nhập kho.

12. In phiếu nhập kho.

B. Mô tả cách sử dụng

Sử dụng chức năng này để nhập hàng hóa vào kho phần mềm hỗ trợ bạn quản lý được các thông tin sau:

–         Số lượng hàng hóa, sản phẩm nhập vào kho (quản lý nhập xuất tồn)

Chú ý: Khi sử dụng chức năng này để nhập kho sản phẩm, phần mềm chỉ quan tâm đến số lượng sản phẩm nhập, không quan tâm đến giá thành và dòng tiền của sản phẩm. Chính vì vậy, chức năng này chỉ áp dụng cho việc nhập kho đơn thuần, quản lý về số lượng hàng nhập.

Nếu bạn muốn kiểm soát dòng tiền doanh thu, lợi nhuận, giá nhập, số lượng hàng nhập, … thì bạn sử dụng chức năng Mua Hàng –> Mua Hàng. Với chức năng Mua Hàng, phần mềm quản lý chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, số lượng hàng tồn,…

Mục đích: Sử dụng để tạo phiếu nhập kho hàng hóa từ nhà cung cấp, số lượng hàng hóa, sản phẩm được nhập kho.

Mô tả: Chức năng nhập kho được sử dụng để tạo ra các phiếu nhập kho, nhập số lượng hàng hóa vào kho.

Cách sử dụng:

–         Thêm mới phiếu, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Bạn có thể nhập lại các thông tin về số phiếu (mặc định tạo số phiếu tự động theo định nghĩa PN_2 số tháng_4 số năm_số tự tăng trong tháng), ngày phiếu (mặc định để ngày hiện tại) (nếu bạn muốn thay đổi).

–         Nhập thông tin nhân viên liên quan. Với nhân viên này là nhân viên kinh doanh liên quan đến đơn hàng đó. Thông tin nhân viên được cập nhật trong Danh mục –> Nhân viên.

–         Đối tượng ở đây là nhà cung cấp, nếu đã có thông tin nhà cung cấp rồi thì bạn click vào ô đối tượng hoặc gõ tên đối tượng, phần mềm sẽ lọc thông tin theo tên nhà cung cấp mà bạn gõ vào. Bạn chọn nhà cung cấp. Thông tin nhà cung cấp được cập nhật trong Danh mục –> Nhà cung cấp.

–         Nếu nhà cung cấp chưa có, bạn click dấu  gdnThemMoiDoiTuong ở ô Đối tượng gdnDoiTuong để phần mềm mở lên chức năng tạo mới nhà cung cấp trực tiếp trên phiếu mua hàng. Bạn nhập thông tin mới vào nhà cung cấp và lưu lại. Tắt chức năng nhà cung cấp, bạn click vào ô đối tượng chọn lại tên nhà cung cấp bạn mới vừa thêm.

–         Bạn muốn nhập hàng vào kho nào thì chọn kho tại ô thông tin “Nhập tại kho”.

–         Để chọn hoặc xóa thông tin các sản phẩm cần nhập kho:

o   Bạn bấm vào nút dấu gdnThemMoiSP  ở lưới Danh sách hàng hóa hoặc sử dụng phím nóng (F2) phần mềm sẽ tạo mới dòng thông tin trên lưới. Ngay cột mã hàng , bạn có thể gõ mã hàng hóa hoặc click vào dấu  mũi tên  xổ xuống rồi chọn sản phẩm cần nhập vào kho.

o   Nếu hàng hóa, sản phẩm chưa có trên danh mục sản phẩm thì ngay tại cột Mã hàng gdnChonSanPham bạn click dấu gdnThemMoiSanPham, phần mềm sẽ hiển thị chức năng tạo mới sản phẩm trực tiếp trên phiếu mua hàng. Bạn nhập thông tin vào lưu lại và tắt form tạo sản phẩm, sau đó chọn lại sản phẩm trên phiếu nhập kho là được.

o   Nếu có nhiều sản phẩm thì bạn click vào nút dấu gdnThemMoiSP  hoặc sử dụng phím nóng (F2) để tạo nhiều dòng thông tin mới.

o   Chọn đơn vị tính, nhập đơn giá, số lượng hàng. Nhập ngày sản xuất (nếu có), nhập Hạn sử dụng (nếu có) cho từng sản phẩm.

o   Nếu bạn cần xóa dòng dữ liệu sản phẩm hàng hóa nào thì bạn chọn vào dòng cần xóa rồi click nút dấu gdnXoaThongTin  hoặc sử dụng phím nóng (F3) phần mềm sẽ xóa dòng bạn đã chọn.

–         Để lưu phiếu sau khi thêm mới hoặc chỉnh sửa, bạn bấm chọn nút gdnLuu (Lưu) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+S)

–         Sau khi lưu phiếu, bạn muốn tiếp tục thêm mới phiếu nhập kho, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Sau khi bạn lưu phiếu nhập kho, số lượng các mặt hàng trong phiếu này đã được nhập vào kho. Bạn có thể vào Thống kê – Báo cáo –> Tổng hợp nhập xuất tồn để kiểm tra số liệu.

–         Để in phiếu nhập kho hoặc in phiếu mua hàng, bạn click vào nút “In báo cáobtnInBaoCao để in report (báo cáo) ra giấy:

o   Chọn in phiếu nhập kho để in report là phiếu nhập hàng hóa.

o   Chọn in hóa đơn mua để in report là phiếu mua hàng.

Để sửa phiếu nhập kho, bạn vào Quản lý kho –>Danh sách phiếu nhập kho : Tại đây, bạn chọn phiếu cần sửa rồi click nút “SửagdnSua hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+E). Phần mềm sẽ mở lại phiếu nhập kho, bạn sửa thông tin và lưu lại.

Tạo phiếu nhập kho