Tính giá vốn xuất – Gia Duy Nguyễn

Mục đích: Sử dụng để tính giá vốn xuất kho cho các sản phẩm hàng hóa.

Mô tả: Chức năng tính giá xuất kho được sử dụng để tính giá các sản phẩm đã được xuất kho theo các công thức tính giá xuất kho của kế toán như:

–         Nhập trước xuất trước (FIFO)

–         Bình quân gia quyền cuối kỳ

–         Bình quân gia quyền tức thời

–         Thực tế đích danh.

Hiện tại, phần mềm không phải là phần mềm kế toán và chỉ quản lý bán hàng đơn thuần nên để tiện quản lý và tính giá vốn đơn giản, không phức tạp nên tạm thời sử dụng 3 công thức tính giá vốn là:

–         Nhập trước xuất trước (FIFO)

–         Bình quân gia quyền cuối kỳ

–         Bình quân gia quyền tức thời

Sử dụng 3 công thức này để tính giá vốn, từ đó đưa ra được lợi nhuận của từng sản phẩm, lợi nhuận chung cho tất cả các sản phẩm theo khoảng thời gian “từ ngày” , “đến ngày” bạn đã chọn.

Cách sử dụng:

–         Bạn vào mục Quản lý kho –> Tính giá xuất kho

–         Chọn thời gian cần tính giá vốn. Tốt nhất là chọn tính giá vốn từ lúc mở sổ (thời gian bắt đầu từ lúc kết chuyển dữ liệu đến thời điểm hiện tại). Tính như vậy sẽ cho kết quả chính xác nhất vì không bị mất phiếu nhập xuất.

–         Chọn công thức tính giá vốn.

          o   Với nhập trước xuất trước: Sau khi tính giá vốn bằng công thức này, bạn có thể cấu hình tính giá vốn tự động. Sau khi xuất bán phần mềm sẽ tự động tính giá vốn cho bạn.

               Tuy nhiên, với việc hoạch toán giá vốn tự động này, đôi khi trong quá trình làm, bạn có thể chỉnh sửa, hủy các phiếu nhập xuất nên thông tin giá vốn có thể sai lệch. Khi đó bạn vào chức năng tính giá vốn xuất này tính lại là được.

          o   Với bình quân gia quyền cuối kỳ: Với công thức này thì khi bạn sử dụng chức năng tính giá vốn xuất, phần mềm mới tính giá vốn, phần mềm không tự động tính giá vốn như với công thức nhập trước xuất trước.

Mặc định là chương trình sẽ tính giá vốn xuất cho tất cả các sản phẩm đang có trạng thái hoạt động. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn vài sản phẩm hàng hóa để tính giá vốn xuất.

Tính giá vốn xuất