Phân quyền nhân viên – Gia Duy Nguyễn

A. Qui trình phân quyền

Phan-quyen-nhan-vien

1. Chọn nhân viên cần phần quyền

2. Chọn chức năng và quyền cho nhân viên.

3. Chọn kho để phân cho nhân viên (ít nhất là 1 kho)

4. Nếu nhân viên đó được quyền xem toàn bộ dữ liệu phiếu nhập mua, xuất bán của những nhân viên khác làm thì tick vào đây. Nếu không muốn cho xem thì bỏ dấu tick ra.

5. Lưu phân quyền nhân viên.

B. Mô tả cách sử dụng

Mục đích: Sử dụng phân quyền cho nhân viên để quản lý các chức năng nhân viên sử dụng, cũng như quản lý dữ liệu nhân viên cập nhật trong phần mềm.

Mô tả: Chức năng phân quyền nhân viên được sử dụng để phân cho các nhân viên các quyền truy cập phần mềm cũng như các tính năng mà các nhân viên sẽ sử dụng. Các nhân viên sẽ phải login bằng chính user (mã nhân viên) của mình để sử dụng phần mềm, người quản lý sẽ dựa trên các user đăng nhập vào sử dụng phần mềm để nắm bắt được thông tin các phiếu bán hàng, các thông tin khác,… mà user đó cập nhật vào.

Cách sử dụng:

–      Chọn nhân viên cần phần quyền

–      Nếu muốn cho nhân viên đó thấy hết các phiếu nhập mua, xuất bán của các nhân viên khác làm thì bạn tick chọn LaAdmin  “Là Admin”.

–      Nếu không chọn LaAdmin “Là admin” thì nhân viên đó chỉ thấy được các phiếu nhân viên đó tạo ra, còn phiếu của các user khác thì nhân viên này hoàn toàn không thấy.

–      Để phân quyền nhanh cho nhân viên, bạn chọn tùy chọn chontatca “Chọn tất cả” Bạn click chọn các chức năng phân cho nhân viên.

–      Để chọn chi tiết từng chức năng cho nhân viên, bạn muốn cho nhân viên sử dụng chức năng nào với quyền nào thì bạn tìm đến chức năng đó và tick chọn quyền cho chức năng đó.

–      Sau khi chọn hết quyền cho các chức năng, bạn muốn phân cho nhân viên được sử dụng kho nào thì tick chọn vào kho đó. Một nhân viên có thể sử dụng được nhiều kho.

Ví dụ phân quyền:

Giả sử có nhân viên A, muốn phân quyền cho nhân viên A này các chức năng bán hàng nhưng không được xóa phiếu, thêm mới sản phẩm và kiểm tra hàng xuất nhập tồn.

Bạn vào mục : Hệ thống –> Phân quyền cho nhân viên:

  • Chọn nhân viên A.
  • Dưới danh sách phân quyền chức năng, chọn Nhóm 2. Danh mục, chọn chức năng Sản phẩm. Chọn quyền “Thêm mới” cho chức năng này.
  • Dưới danh sách phân quyền chức năng, chọn Nhóm 3. Bán hàng, chọn chức năng Bán Hàng, chọn quyền “Toàn quyền” cho chức năng này.
  • Dưới danh sách phân quyền chức năng, chọn tiếp Nhóm 7. Thống kê – Báo Cáo, chọn Tổng hợp Nhập xuất tồn. Chọn “Toàn quyền” cho chức năng này.
  • Dưới danh sách phân quyền nhân viên sử dụng theo kho, bạn chọn kho cần cho nhân viên sử dụng sau đó click nút gdnLuu  hoặc sử dụng tổ hợp phím  (Ctrl+S) để lưu lại thông tin.

Lưu ý: Để nhân viên đăng nhập thành công bằng chính user của mình và sử dụng được phần mềm thì tối thiểu bạn phải phân cho nhân viên đó được quyền sử dụng ít nhất là 1 kho.

Phân quyền nhân viên