Thay đổi mật khẩu | Gia Duy Nguyễn

THAY ĐỔI MẬT KHẨU

Mục đích: Sử dụng để thay đổi mật khẩu người dùng.

Cách sử dụng:

-         Bạn nhập thông tin vào các ô text.

-         Nhập thông tin mật khẩu cũ vào ô text “mật khẩu cũ”

-         Nhập thông tin mật khẩu thay đổi

-         Nhập lại mật khẩu thay đổi trong ô text “Xác nhận mật khẩu”.

-         Để lưu lại thông tin bạn bấm nút  (Lưu)

Thay đổi mật khẩu