Tạo phiếu chi – Gia Duy Nguyễn

Mục đích: Quản lý danh sách thông tin các phiếu chi.

Mô tả: Danh sách phiếu chi quản lý tất cả các phiếu chi tiền khi các phiếu được tạo ra từ chức năng phiếu chi. Trên danh sách này, bạn có thể chọn xóa phiếu chi nào mà bạn muốn hủy. Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin phiếu chi bị sai trực tiếp từ trên danh sách phiếu chi này.

Tùy theo các user được phân quyền, nếu user đang đăng nhập vào phần mềm có quyền “Là admin” thì trên danh sách này sẽ hiển thị đầy đủ tất cả các phiếu mà các user khác tạo phiếu. Nếu user đang đăng nhập vào phần mềm không có quyền “Là admin” thì chức năng này chỉ nạp dữ liệu của user này tạo phiếu, còn các phiếu của các user khác tạo thì sẽ không thấy trên danh sách này.

Cách sử dụng:

–         Thêm mới phiếu chi, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Để sửa phiếu chi, bạn vào Danh sách phiếu chi : Tại đây, bạn chọn phiếu cần sửa rồi click nút “SửagdnSua hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+E). Phần mềm sẽ mở lại phiếu chi, bạn sửa thông tin và lưu lại.

–         Để xóa phiếu chi, bạn chọn phiếu cần xóa rồi click nút 2017-09-11_152743 (Xóa) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+Delete).

–         Phần mềm mặc định load thông tin danh sách phiếu trong tuần hiện tại. Bạn có thể nhập ngày vào trường “Từ ngày” và “đến ngày” sau đó chọn nút gdnNapLai (Nạp Lại) hoặc sử dụng phím nóng (F5) để nạp lại dữ liệu.

Để in phiếu chi trực tiếp trên danh sách phiếu chi, bạn click vào nút “In phiếu”  gdnBanHang_8 để in phiếu giao cho khách hàng, nhà cung cấp.

Tạo phiếu chi