Tạo phiếu hàng bán trả lại – Gia Duy Nguyễn

Tạo phiếu hàng bán trả lại (khách hàng trả hàng) : Bán Hàng –> Hàng Bán Trả Lại

A. Qui trình tạo đơn trả hàng (Khách hàng trả lại hàng)

gdnPhieuTraHangKH

1. Thêm mới đơn trả hàng

2. Chọn thông tin khách hàng.

3. Tạo mới khách hàng (nếu chưa có thông tin khách hàng trên hệ thống)

4. Thêm mới dòng sản phẩm.

5. Chọn thông tin sản phẩm, hàng hóa.

6. Nhập đơn giá sản phẩm. (nếu đơn giá có thay đổi khác đơn giá trên danh mục sản phẩm)

7. Nhập số lượng sản phẩm.

8. Xóa dòng sản phẩm (nếu muốn hủy dòng sản phẩm nào thì chọn dòng sản phẩm đó và sử dụng chức năng này)

9. Lưu phiếu hàng bán trả lại.

10. In phiếu nhân hàng trả lại để giao cho khách hàng

B. Mô tả cách dùng

Sử dụng chức năng này để nhập hàng khách hàng trả lại , chức năng này hỗ trợ bạn quản lý được các thông tin sau:

–         Số lượng hàng hóa, sản phẩm nhập lại (quản lý nhập xuất tồn)

–         Quản lý đơn giá bán, đơn giá nhập, chiết khấu, thuế của từng sản phẩm.

Mục đích: Sử dụng để tạo phiếu nhập hàng trả lại vào kho, quản lý được số lượng hàng trả lại, quản lý được công nợ của khách hàng.

Mô tả: Chức năng nhập kho từ phiếu khách hàng trả hàng được sử dụng để tạo ra các phiếu nhập kho, nhập số lượng hàng hóa. Với chức năng này, phần mềm quản lý chi tiết về đơn giá hàng bán trả lại, quản lý chi tiết %VAT, chiết khấu của từng sản phẩm. Quản lý công nợ của khách hàng nếu khách hàng chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần.

Khi sử dụng chức năng để tạo phiếu hàng bán trả lại phần mềm sẽ tự động nhập kho hàng hóa khi bạn lưu phiếu.

Cách sử dụng:

–         Thêm mới phiếu, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Bạn có thể nhập lại các thông tin về số phiếu (mặc định tạo số phiếu tự động theo định nghĩa PNTL_2 số tháng_4 số năm_số tự tăng trong tháng), ngày phiếu (mặc định để ngày hiện tại) (nếu bạn muốn thay đổi).

–         Nhập thông tin nhân viên liên quan. Với nhân viên này là nhân viên kinh doanh liên quan đến đơn hàng đó. Thông tin nhân viên được cập nhật trong Danh mục –> Nhân viên.

–         Đối tượng ở đây là khách hàng, nếu đã có thông tin khách hàng rồi thì bạn click vào ô đối tượng hoặc gõ tên đối tượng, phần mềm sẽ lọc thông tin theo tên khách hàng mà bạn gõ vào. Bạn chọn thông tin khách hàng. Thông tin khách hàng được cập nhật trong Danh mục –> Khách hàng.

–         Nếu khách hàng chưa có, bạn click dấu  gdnThemMoiDoiTuong ở ô gdnDoiTuong Đối tượng  để phần mềm mở lên chức năng tạo mới khách hàng trực tiếp trên phiếu hàng bán trả lại. Bạn nhập thông tin mới khách hàng và lưu lại. Tắt chức năng cập nhật khách hàng, bạn click vào ô đối tượng chọn lại thông tin khách hàng bạn mới vừa thêm.

–         Bạn muốn nhập lại hàng hóa, sản phẩm ở kho nào thì chọn kho tại ô thông tin “Nhập tại kho”.

–         Để chọn hoặc xóa thông tin các sản phẩm:

          o   Bạn bấm vào nút dấu gdnThemMoiSP  ở lưới Danh sách hàng hóa hoặc sử dụng phím nóng (F2) phần mềm sẽ tạo mới dòng thông tin trên lưới. Ngay cột mã hàng, bạn có thể gõ mã hàng hóa hoặc click vào dấu mũi tên  xổ xuống rồi chọn sản phẩm cần nhập lại.

           o   Nếu có nhiều sản phẩm thì bạn click vào nút dấu gdnThemMoiSP  hoặc sử dụng phím nóng (F2) để tạo nhiều dòng thông tin mới.

          o   Chọn đơn vị tính, nhập đơn giá bán, số lượng hàng. Nhập % VAT (nếu có), %CK (nếu có), chọn Hạn dùng (nếu có) cho từng sản phẩm.

          o   Nếu bạn cần xóa dòng dữ liệu sản phẩm hàng hóa nào thì bạn chọn vào dòng cần xóa rồi click nút dấu gdnXoaThongTin  hoặc sử dụng phím nóng (F3) phần mềm sẽ xóa dòng bạn đã chọn.

–         Nếu bạn chưa trả lại tiền cho khách hàng thì bạn chọn hình thức thanh toán là “Chưa thanh toán” rồi lưu phiếu lại. Phần mềm sẽ ghi lại tổng tiền trên phiếu trả hàng vào công nợ khách hàng.

–         Nếu bạn đã trả tiền cho phiếu hàng bán trả lại này thì bạn chọn hình thức thanh toán là “Thanh toán ngay”. Phần mềm sẽ tự động tạo ra 1 phiếu chi để chi tiền cho phiếu này.

–         Nếu bạn trả một số tiền nhiều hơn hoặc ít hơn tiền trên phiếu này, thì bạn chọn hình thức thanh toán là “Thanh toán khác”. Sau đó nhập số tiền cần thanh toán vào ô “Nhập số tiền thanh toán”  gdnNhapSoTien rồi lưu lại.

–         Nếu bạn trả tiền mặt thì chọn “Tiền mặt”. Nếu trả bằng hình thức là chuyển khoản thì chọn “Chuyển khoản”.

–         Để lưu phiếu sau khi thêm mới hoặc chỉnh sửa, bạn bấm chọn nút gdnLuu (Lưu) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+S)

–         Sau khi lưu phiếu, bạn muốn tiếp tục thêm mới phiếu hàng bán trả lại, bạn bấm chọn nút gdnThemMoi (Thêm mới) hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+N)

–         Sau khi bạn lưu phiếu, số lượng các mặt hàng trong phiếu này đã được nhập kho. Bạn có thể vào Thống kê – Báo cáo –> Tổng hợp nhập xuất tồn để kiểm tra số liệu.

–         Để in phiếu nhập kho hoặc in phiếu khách trả lại hàng, bạn click vào nút “In báo cáobtnInBaoCao để in report (báo cáo) ra giấy:

           o   Chọn in phiếu nhập kho để in report là phiếu nhập hàng hóa.

           o   Chọn in phiếu khách trả lại hàng để in report là phiếu khách trả lại hàng.

         o   Nếu trên phiếu hàng bán trả lại chọn hình thức thanh toán là “Thanh toán ngay” hoặc “Thanh toán khác” thì khi bạn chọn in phiếu chi phần mềm sẽ in phiếu chi ra.

         o   Nếu trên phiếu hàng bán trả lại chọn hình thức thanh toán là “Chưa thanh toán” thì khi bạn chọn in phiếu chi phần mềm sẽ không in phiếu chi (vì bạn chưa thanh toán tiền trả cho khách hàng nên phần mềm sẽ không tạo phiếu chi).

Để sửa phiếu hàng bán trả lại, bạn vào Bán hàng –> Danh sách phiếu hàng bán trả lại : Tại đây, bạn chọn phiếu cần sửa rồi click nút “SửagdnSua hoặc sử dụng tổ hợp phím (Ctrl+E). Phần mềm sẽ mở lại phiếu trả hàng, bạn sửa thông tin và lưu lại.

Tạo phiếu hàng bán trả lại